Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Kusa Moeru

Kusa Moeru 1979

Watch Tv Show Series Kusa Moeru : The story chronicles the life of Hōjō Masako during the Kamakura Period..

Genre: Drama
First Air Date: 1979-01-07
Last Air Date: 1979-12-23
Number of Seasons:1
Number of Episodes:51
Runtime:45 min
Stars: Koji Ishizaka (Minamoto no Yoritomo), Shima Iwashita (Hōjō Masako), Tomiyuki Kunihiro (Minamoto no Yoshitsune), Hiromi Go (Minamoto no Yoriie), Saburo Shinoda (Minamoto no Sanetomo), Shinjirô Ehara (Kajiwara Kagetoki), Tetsuya Takeda (Adachi Morinaga), Shōhei Hino (Adachi Kagemori), Kei Satō (Hiki Yoshikazu), Hiroshi Fujioka (Miura Yoshimura), Toshio Shiba (Miura Taneyoshi), Masaki Kyômoto (Komawakamaru), Shin Kishida (Ōe no Hiromoto), Koji Moritsugu (Hatakeyama Shigetada), Gorō Ibuki (Wada Yoshimori), Nobuo Kaneko (Taira no Kiyomori), Ken Nishida (Taira no Munemori), Ryūnosuke Kaneda (Hōjō Tokimasa), Naoko Ohtani (Makino Kata), Ken Matsudaira (Hojo Yoshitoki), Jin Nakayama (Hōjō Munetoki), Junpei Morita (Hōjō Tokifusa), Ryoko Sakaguchi (), Keiko Matsuzaka (Akane)
Director: Takehiro Nakajima (Screenplay), Michiko Nagai (Original Story), Satoru Saito (Executive Producer), Joji Yuasa (Music)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC