Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster You Are My Hero

You Are My Hero 2021

Watch Tv Show Series You Are My Hero : A story that follows Mi Ka, a new resident at the hospital who meets special ops agent Xing Kelei during an emergency rescue training organized by the SWAT team..

Genre: Drama
First Air Date: 2021-03-11
Last Air Date: 2021-04-08
Number of Seasons:1
Number of Episodes:40
Runtime:45 min
Stars: Ma Sichun (Mi Ka), Bai Jingting (Xing Kelei), Wang Yang (Shao Yuhan), Jiang Peiyao (Ruan Qingxia), Chen Hao (Shu Wenbo), Zhang Yao (Xing Keyao), Luo Yukun (Zhou Wenjing), Hai Tong (Uncle Pang), Chai Jun Zhe (Luo Ting), Wang Qunshi (Li Nian), Liu Pi Zhong (Hao Yicheng), Chen Muyi (Chen Tao), Guo Yang (Xu Yanshan), Xuan Qin (Wei Lan), Ouyang Wenxin (He Xiaoxiao), Cao Susu (Ye Xiaoman), Yang Hua (He Yayan), Qian Siyi (Feng Manman), Deng Kaiyun (Zhou Zhe), Mao Minzhuo (Wen Bo's mother), Jiang Peng (Lu Feng), Xu Yukun (Secretary Yang), Zheng Yidong (Dean Zhang), Li Jiawei (Xu Liang), Duanmu Yichen (Xiang Lulu)
Director: Qin Wen (Screenplay), Weining Mao (Producer), Zhang Tong (Director), Ying Fang (Producer), Chen Xue Ran (Sound), Hu Xia (Vocals), Ye Xuan Qing (Vocals)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC