Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster She and Her Perfect Husband

She and Her Perfect Husband 2022

Watch Tv Show Series She and Her Perfect Husband : Elite lawyer Qin Shi and resident homebody Yang Hua who got "married" for their own purposes unexpectedly find true love in each other. Together, they walk hand in hand towards a happy and fruitful life..

Genre: Family, Drama
First Air Date: 2022-11-14
Last Air Date: 2022-12-18
Number of Seasons:1
Number of Episodes:40
Runtime:45 min
Stars: Yang Mi (Qin Shi), Xu Kai (Yang Hua), Li Zefeng (Tao Junhui), Tang Jingmei (Li Dai), Liu Lin (Tang Yihui), Zhang Baijia (Yao Yao), Gao Xin (Qin Wen Bin), Yue Yueli (Father Yang), Kid Young (Qin Wen Yu), Wu Yufang (Mother Yang), Li Xiaofeng (Ren Meimei), Leslie Ma (Wei Weian / "Vivienne"), Daniel Gu (Cao Yiren), Jia Lu (Ding Fangfang), He Fengtian (Cai Liang), Han Donglin (Hai Tao), Jiang Kai (Jin Cheng), Ma Wenzhong (Lao Qin), Zhou Xiaoli (Mother Qin), Yang Kun (Liu Yan), Ji Dongran (Gang Zi), Li Haozhen (Qiao Siming), Tu Ling (Zhao Qing), Zhu Yin (Mother Tao), Qiao Hong (Lan Xiaoting), Dan Bao (Zhao Danping), Wang Jianxin (Pang Dingfang), Cai Gang (Wu Fei's father), Hu Xiaoting (Wu Fei's mother), Wang Jianguo (Lao Zhou), Zhang Aiyue (Red haired Aunt, Small Investor), Wang Ce (Hu Ping), Chen Guan Ning (Lawyer Chen), Lu Senbao (Lawyer Ma), Hai Tong (Old Shen), Li Jiawei (Da Fang / "Big Fang"), Wang Xin (Xiao Tan), Zheng Jiaming (Chang Ming), Qu Gang (Qiu Jianziang), He Meixuan (He Dongna), Judy Sun (Zhen Ai / "Xiao Zhen"), Chen Wei Xu (Hu Peng), Li Tingxu (Sunny), Xue Yubin (Wang Jiesen / Jason Wang), Liu Min (Bian Jing), Wang Zixuan (Wu Fei)
Director: Lin Yan (Director), Fang Fang (Executive Producer), Zhu Li (Writer)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index