AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

王牌部队 Season 1 Episode 2 : Episode 2
0/10 by 0 users
Title:Ace Troops
Genre: Action & Adventure, War & Politics, Drama
Air Date: 2021-12-26
Season Number: 1
Episodes Number: 2
Overview: Gao Liang and Gu Yi Ye are good friends and rivals since they joined the army. They fall in love with the same girl, Jiang Nan Zheng. However, Gu Yi Ye eventually gives up his love in the name of friendship and marries A Xiu, the daughter of their old squad leader who died in a war. As time passes, Gao Liang not only stays true to his heart but also shoulders the duties and mission of a soldier. In 2003, Gao Liang and Jiang Nan Cheng got married and formed a happy family. In 2008, Gao Liang, who returns from further studies in Russia, was transferred to be the acting brigade commander of the Blue Army because of an observation report.
Stars: Xiao Zhan (Gu Yiye), , Johnny Huang (Gao Liang), , Elaine Zhong (Jiang Nanzheng), , Li Youbin (Zheng Yuan), , He Zhengjun (Wang Tianming), , Zhang Zhijian (Gu Heng), , Xu Honghao (Song Jianshe), , Guan Yajun (Lu Pingfan), , Fu Chengpeng (Qin Hanyong), , Sun Xun (Zhang Fei), , Mao Linlin (A Xiu), , Liu Xiaojie (Zhao Hongying), , Hou Mengsha (Han Chunyu), , Zhao Xun (Niu Mancang), , Mao Yi (Jiang Weixing), , Bin Xiahou (Chen Dashan), , Bai Lu (Hu Yang), , Yu Cheng (Xiao Changsheng), , Du Yuan (Meng Zhongchi), , Shaogang Zhang (He Zhigeng), , Paul Chun (Lao Yi), , Lanya Shi (Jiang Yihui), , Zhang Jin (Xia Lin), , Gong Haibin (Zhao Hongliu), , Hao Shuai (Mao Xiancai),