AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

王牌部队 Season 1
6.2/10 by 5 users
Title:Ace Troops
Genre: Action & Adventure, War & Politics, Drama
Air Date: 2021-12-26
Season Number: 1
Total Episodes: 40
Overview: Gao Liang and Gu Yi Ye are good friends and rivals since they joined the army. They fall in love with the same girl, Jiang Nan Zheng. However, Gu Yi Ye eventually gives up his love in the name of friendship and marries A Xiu, the daughter of their old squad leader who died in a war. As time passes, Gao Liang not only stays true to his heart but also shoulders the duties and mission of a soldier. In 2003, Gao Liang and Jiang Nan Cheng got married and formed a happy family. In 2008, Gao Liang, who returns from further studies in Russia, was transferred to be the acting brigade commander of the Blue Army because of an observation report.
Stars: Xiao Zhan (Gu Yiye), Johnny Huang (Gao Liang), Elaine Zhong (Jiang Nanzheng), Li Youbin (Zheng Yuan), He Zhengjun (Wang Tianming), Zhang Zhijian (Gu Heng), Xu Honghao (Song Jianshe), Guan Yajun (Lu Pingfan), Fu Chengpeng (Qin Hanyong), Sun Xun (Zhang Fei), Mao Linlin (A Xiu), Liu Xiaojie (Zhao Hongying), Hou Mengsha (Han Chunyu), Zhao Xun (Niu Mancang), Mao Yi (Jiang Weixing), Bin Xiahou (Chen Dashan), Bai Lu (Hu Yang), Yu Cheng (Xiao Changsheng), Du Yuan (Meng Zhongchi), Shaogang Zhang (He Zhigeng), Paul Chun (Lao Yi), Lanya Shi (Jiang Yihui), Zhang Jin (Xia Lin), Gong Haibin (Zhao Hongliu), Hao Shuai (Mao Xiancai)

All Episodes on season 1

Episode 1

Episode 1 : Episode 1

December 26, 2021
Episode 2

Episode 2 : Episode 2

December 26, 2021
Episode 3

Episode 3 : Episode 3

December 26, 2021
Episode 4

Episode 4 : Episode 4

December 26, 2021
Episode 5

Episode 5 : Episode 5

December 26, 2021
Episode 6

Episode 6 : Episode 6

December 26, 2021
Episode 7

Episode 7 : Episode 7

December 27, 2021
Episode 8

Episode 8 : Episode 8

December 27, 2021
Episode 9

Episode 9 : Episode 9

December 28, 2021
Episode 10

Episode 10 : Episode 10

December 28, 2021
Episode 11

Episode 11 : Episode 11

December 29, 2021
Episode 12

Episode 12 : Episode 12

December 29, 2021
Episode 13

Episode 13 : Episode 13

December 30, 2021
Episode 14

Episode 14 : Episode 14

December 30, 2021
Episode 15

Episode 15 : Episode 15

January 01, 2022
Episode 16

Episode 16 : Episode 16

January 02, 2022
Episode 17

Episode 17 : Episode 17

January 02, 2022
Episode 18

Episode 18 : Episode 18

January 03, 2022
Episode 19

Episode 19 : Episode 19

January 03, 2022
Episode 20

Episode 20 : Episode 20

January 04, 2022
Episode 21

Episode 21 : Episode 21

January 04, 2022
Episode 22

Episode 22 : Episode 22

January 05, 2022
Episode 23

Episode 23 : Episode 23

January 05, 2022
Episode 24

Episode 24 : Episode 24

January 06, 2022
Episode 25

Episode 25 : Episode 25

January 06, 2022
Episode 26

Episode 26 : Episode 26

January 07, 2022
Episode 27

Episode 27 : Episode 27

January 08, 2022
Episode 28

Episode 28 : Episode 28

January 09, 2022
Episode 29

Episode 29 : Episode 29

January 09, 2022
Episode 30

Episode 30 : Episode 30

January 10, 2022
Episode 31

Episode 31 : Episode 31

January 10, 2022
Episode 32

Episode 32 : Episode 32

January 11, 2022
Episode 33

Episode 33 : Episode 33

January 11, 2022
Episode 34

Episode 34 : Episode 34

January 12, 2022
Episode 35

Episode 35 : Episode 35

January 12, 2022
Episode 36

Episode 36 : Episode 36

January 13, 2022
Episode 37

Episode 37 : Episode 37

January 13, 2022
Episode 38

Episode 38 : Episode 38

January 14, 2022
Episode 39

Episode 39 : Episode 39

January 15, 2022
Episode 40

Episode 40 : Episode 40

January 16, 2022