Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Gen Z

Gen Z 2023

Watch Tv Show Series Gen Z : Ren Xinzheng, a professor at the University of Traditional Chinese Medicine, is dedicated to spreading Chinese medicine. He resigned to set up a traditional Chinese medicine inheritance class, hoping to train successors who can truly pass on the way of Chinese medicine. Unscrupulous Sun Toutou also accidentally joined the mentoring class, and he was at odds with Ren Xinzheng's son Ren Tianzhen, Yang Xiaohong, who had changed his career as a lawyer, Peng Shiyan, a pediatrician at a tertiary hospital, and Zhao Liquan, who wanted to become a famous doctor with the expectation of the whole village, and other students were also incompatible..

Genre: Drama
First Air Date: 2023-05-14
Last Air Date: 2023-06-05
Number of Seasons:1
Number of Episodes:40
Runtime: min
Stars: Wu Gang (Ren Xinzheng), Zhao Lusi (Sun Toutou), Yizhou Luo (Ren Tianzhen), Zhang Meng (Yang Xiaohong / Rebecca), Jiang Shan (Song Linglan), Zhou Chengao (Peng Shiyan), Zhu Junlin (Zhao Liquan), Li Baihui (Xu Meng), Yan An (Liu Zihong), Dai Luwa (Tian Xingxing), Xi Meijuan (Zhang Jiru), Li Guangfu (Song Yiren), Andy (), Cao Kefan (Wu Shandao), Guo Hong (Zhu Xia), Ju Hao (Liu Changqing), Wang Yunhan (Ding Jianxi), Zhao Ziqi (Cheng Ying), Junpeng Huang (Xu Jie), Yan Xiaopin (Dong Huici), Zhang Xiqian (Father Zhao), Kang Qunzhi (Mother Zhao), Xiaonan Zhan (Du Caiyi), Tian Lei (Wu Yu), Chen Yu-Zhe (Le Le)
Director: Xiaojun Han (Director)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index