Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Eternal Love of Dream

Eternal Love of Dream 2020

Watch Tv Show Series Eternal Love of Dream : Having been saved by Emperor Dong Hua from a vicious monster attack, Princess of Qingqiu, Bai Fengjiu becomes immensely indebted to him. To repay him, Fengjiu follows Donghua around on his adventures to eliminate evil but unwittingly realizes that her feelings of gratitude towards him has turned to romantic. However, after a hundred thousand years of fighting evil, Donghua has long forgotten the meaning of “love". To protect Fengjiu, Dong Hua sends her to the human world but accidentally causes the death of Fengjiu’s friend. Fengjiu enters the dream of Ah Lan Ruo to search for the fruit that will be able to resurrect her friend. However, Fengjiu ends up getting trapped in the dream. Dong Hua comes to rescue, and realizes he has fallen in love with Fengjiu….

Genre: Drama
First Air Date: 2020-01-22
Last Air Date: 2020-03-26
Number of Seasons:1
Number of Episodes:56
Runtime:45 min
Stars: Dilraba Dilmurat (Bai Fengjiu / Xiangli Aranya / Consort Chen), Gao Weiguang (Emperor Dong Hua / Chen Ye / Song Xuanren), Dylan Kuo (Su Moye), Liu Ruilin (Yan Chiwu), Liu Yuefei (Ji Heng / Chu Wan), Baron Chen (Zhe Yan / Phoenix Immortal), Wang Xiao (Si Ming), Li Dongheng (Lian Song), Yuan Yuxuan (Cheng Yu), Huang Junjie (Bai Zhen), Leon Zhang (Cang Yi), Wang Yifei (Zhi He), Yang Minna (Xian Fei), Yang Mi (Bai Qian), Fan Zhixin (Chong Lin), Dai Xiangyu (Nie Chu Yin), Sabrina Zhuang (Jie Lu)
Director: Yang Xuan (Director), Liang Zhenhua (Writer), Tang Qi (Novel), Yating Hu (Screenplay), Huang Shan Shan (Screenplay), Sun Zhong Huai (Producer)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1